90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Książki

 • William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (16441681), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000, ss. 227.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Projekt ładu europejskiego Williama Penna z 1693 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 53, 1995, s. 5–23.
 • Amerykańskie doświadczenia Williama Penna. Projekt współpracy kolonii z 1697 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 57, 1996, s. 25–46.
 • Zasada konweniencji w praktyce dyplomatycznej pierwszej połowy XVIII wieku, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 201–214.
 • La tolérance religieuse dans l’évolution du système politique anglaise de 1660 à 1689, [w:] La Tolérance. Colloque international de Nantes (mai 1998). Quatrième centenaire de l’édit de Nantes, sous la direction de G. Saupin, R. Fabre et M. aunay, Pressem Universitaires de Renes 1999, s. 99–105.
 • Idea tolerancji religijnej w poglądach i doświadczeniach politycznych Williama Penna (16441718), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 64, 1999, s. 65–82.
 • William Randal Cremer (18281908): od syndykalizmu do pacyfizmu. Szkic biograficzny, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 70, 2001, s. 149–166.
 • William Penn a dylematy małżeństwa kwakrów w Anglii w XVII wieku: wiara, procedury i doświadczenia życiowe, „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 1, s. 5–38.
 • Zjednoczona Europa w poglądach Johna Bellersa z 1710 roku, [w:] Europa Unii i Federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K. Ślusarka, Kraków 2004, s. 175–192.
 • Ameryka Północna w stosunkach francusko-brytyjskich w latach 17631770, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 463–482.
 • Religia, państwo a wolność jednostki w poglądach Williama Penna (16441718), [w:] Liberalizm w Europie, red. E. Wiśniewski, Łódź 2008, s. 5–19.
 • W służbie kontrabandy. Narodziny dyplomacji amerykańskiej (17751776), [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J. Daszyńska, Łódź 2009, s. 285–305.
 • Dyplomacja francuska wobec kryzysu brytyjskiego imperium kolonialnego w Ameryce Północnej w latach 17741775, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 193–240.
 • Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w latach 17151740 Amerykanizacja rynku pozaeuropejskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 2, s. 41–70.
 • Rola i miejsce Afryki w angielskim handlu zewnętrznym (i kolonialnym) w XVIII w. [w:] Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, Łódź 2015 [w druku].
 • Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w dobie wojny o imperium 17401765, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 43–84.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • [Rec.:] Tadeusz J. Zieliński, Roger Williams. Twórca nowoczesnych stosunków państwo – Kościół, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 285, „Kwartalnik Historyczny” 2000, nr 4, s. 86–90.
 • [Rec.:] Gary. B. Nash, Graham Russell Gao Hodges, Przyjaciele wolności. Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, Agrippa Hull, Warszawa 2009, ss. 343, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 2, s. 142–150.
 • [Rec.:] Aleksandra Dmowska, Marynarka wojenna Francji w XVII wieku. Colbert i francuskie Dominium Maris, Wydawnictwa Aspra, Warszawa 2011 ss. 266, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 2 , s. 207–216.
 • [Rec.:] Piotr Michalik, Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, ss. 271, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2014, R. LVIII, s. 173–183.

Biogramy

 • William Randal Cremer, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 32–36.
 • Elihu Root, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 77–81.
 • Kwakrzy, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 195–202.