90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Książki

 • Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis / Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, red. A. Pacevičius, oprac. J. Orzeł, A. Pacevičius, S. Roszak, Vilnius 2013, ss. 504.
 • Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, ss. 460.
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część pierwsza, red. K. Puchowski, wstęp i oprac. J. Orzeł, Warszawa 2017, ss. 183; http://pth.net.pl/uploads/IRP_Raport_1.pdf.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Kultura polityczna szlachty polskiej prezentowana w podręcznikach historii do szkoły średniej, [w:] Polska – Europa – świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 172–179.
 • „Cudowna” mityczna kraina – Sarmacja jako przykład lieu de mémoire w edukacji historycznej, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 233–238.
 • Sytuacja społeczno-polityczna kobiet na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Kobieta w polityce, red. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 203–218.
 • Sarmatism as Europe’s Founding Myth, „Polish Political Science. Yearbook” 2010, s. 149–157.
 • Polska Kronika Filmowa – dokument z dziejów propagandy, [w:] Słowo, obraz, dźwięk w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010, s. 69–74.
 • Rokosz gliniański jako element walki inter maiestatem ac libertatem, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010, s. 273–282.
 • Polityczne ideały szlacheckie w Rzeczypospolitej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2011, nr 1, s. 35–41.
 • System wartości obywatelskich w kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, [w:] Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2011, s. 226–235.
 • Mityczne miasto Miłosza, [w:] Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy, red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń 2011, s. 225–236.
 • Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie pedagogicznym, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 2, s. 60–75.
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów w pismach Jeana Bodina, [w:] Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów, J. Orzeł i M. Mróz, Toruń 2012, s. 44–56.
 • Wizualizacja Sarmacji – analiza filmu „Sarmacja, czyli Polska”, [w:] Wizualizacje historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 236–241.
 • Czas mityczny w staropolskich genealogiach – przyczynek do badań nad mitologią sarmacką, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, S. Achremczyk, Olsztyn 2013, s. 135–142.
 • Sarmatyzm versus kultura audiowizualna, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2013, nr 3, s. 46–50.
 • Józef Jerzy Hylzen’s Diary as an Example of an Ego-Document, [w:] Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spatmittelalter und in der Fruhen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), red. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S. Roszak, J. Tandecki, Toruń 2014, s. 233–245.
 • W poszukiwaniu antenatów – o mitach początku narodu i rodu w kulturze szlacheckiej, [w:] Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska, Warszawa 2014, s. 17–34.
 • Lech i Palemon – mityczni założyciele Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Z szablą i z kielichem, czyli życie po sarmacku, red. J. Tazbir, S. Zagórski, Łomża 2015, s. 23–39.
 • Tożsamość i przynależność. Józef Jerzy Hylzen w pięciu odsłonach, [w:] Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Roszak, Toruń 2015, s. 57–78 (współautor: S. Roszak).
 • Filmowa historia do II wojny światowej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2016, nr 4, s. 4–9.
 • Kręgi towarzyskie Józefa Jerzego Hylzena w czasie jego europejskiej peregrynacji (1752–1754), [w:] Staropolskie podróżowanie, red. B. Rok, F. Wolański, Kraków 2016, s. 315–322. 
 • Kultura szlachecka, [w:] Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko-saska 1697–1763, red. S. Roszak, A. Wieczorek, R. Adamczyk-Nowak, P.A. Stasiak, Kutno [2017], s. 21–28.
 • Zmysły a rozum. Paryskie wykłady fizyki eksperymentalnej opata Nolleta w dzienniku Józefa Jerzego Hylzena, [w:] Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 117–126.
 • Co przekazać potomności o Szwecji, czyli wątki szwedzkie w „Memoriale dziadowskim” Adama Jana Warakomskiego, [w:] Sic errat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 243–257.
 • Na początku była… Troja? Mity fundacyjne Anglii i Francji w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 6, s. 10–14.
 • The Gliniany rokosz – How the Tradition to Rebel Against the King in Polish-Lithuanian Commonwealth was Established, [w:] History and Politics: Remembrance as Legitimation, ed. K. Kącka, R. Schattkowsky, CGS Studies, vol. VI, Cambridge 2017, s. 185–207.
 • Relacja z dotychczasowych prac z aplikacją kliencką, [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część pierwsza, red. K. Puchowski, Warszawa 2017, s. 157–172 (współautorzy: R.T. Tomczak, Ł. Wróbel).
 • Poszukiwanie rodowodu Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez autora Skarbca rozmaitych sciencyi…, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017, s. 389–414.

Redakcja monografii

 • Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów, red. J. Orzeł, M. Mróz, Toruń 2012, ss. 273.

Recenzje

 • [Rec.:] Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, wybór i oprac. Hubert Orłowski, tłum. Wojciech Kunicki, Poznań 2001 (Poznańska Biblioteka Niemiecka), ss. 568, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2008, nr 11, s. 163–166.
 • [Rec.:] Krystyna Kieferling, Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594–1635), Przemyśl 2008, ss. 314, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. XX: 2007–2008, Przemyśl 2009, s. 275–277.
 • [Rec.:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, ss. 293, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2010, nr 14, s. 185–191.
 • [Rec.;] Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, red. Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 320, „Polish Political Science Yearbook” 2011, s. 345–347.
 • [Rec.:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, red. Wojciech Lis, Zbigniew Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 551, „Polish Political Science Yearbook” 2011, s. 347–348.
 • [Rec.:] Katarzyna Kuras, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, Kraków 2010, ss. 365, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2011, nr 17, s. 173–175.
 • [Rec.:] Paweł Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 503, „Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich” 2011, t. LXXVI, z. 3, ss. 151–153.
 • [Rec.:] Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versus Orientalizm w Europie Środkowej, Hg. Magdalena Długosz, Piotr O. Schulz we współpracy z Martinem Faberem, Frank & Time, Berlin 2013, ss. 467, „Czasy Nowożytne”, s. 233–236.
 • [Rec.:] Les lieux de mémoire w przestrzeni Lublina – między teorią a praktyką (rec. Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik, Dariusz Szewczyk, Lublin 2015, ss. 327), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, vol. XXXIV, nr 3, s. 135–139.
 • [Rec.:] Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ss. 240 + nlb., ISBN 978-83-01-19164-1, „Zapiski Historyczne” 2017, t. LXXXII, z. 4, s. 150–154.

Varia & miscellanea

 • Wstęp, [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część pierwsza, red. K. Puchowski, wstęp i oprac. J. Orzeł, Warszawa 2017, s. 5–8.