90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Książki

 • Polichno. Dzieje. Ludność. Architektura sakralna, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006, ss. 41 (współautor: ks. Marian Paulewicz).
 • Dłużec. Parafia św. Mikołaja, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ss. 104 + ilustracje (współautor: ks. Marian Paulewicz).
 • Dzieje parafii Chęciny do 1815 r., Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ss. 108 + ilustracje (współautor: ks. Wiktor Zapart).
 • Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 557 + ilustracje.
 • Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 430 + ilustracje.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Sztuka w życiu mieszkańców siedemnastowiecznej Świdnicy. Ideologiczne uwarunkowania barokizacji wystroju kościoła św. św. Stanisława i Wacława, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 234–244.
 • Sztuka potrydencka na Śląsku na przykładzie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Założenia teoretyczne i praktyka artystyczna, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historia 83, 2008, 7–28.
 • Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, 2010, s. 77–97.
 • Kościół a rewolucja. Polityka religijna Konstytuanty w świetle doniesień prasy warszawskiej z lat 1789–1791, [w:] Władza i polityka w epoce nowożytnej, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 277–303.
 • Sławnej pamięci senator niezrównany. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich w kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131 (współautor: Zbigniew Anusik).
 • Od Stanów Generalnych do insurekcji paryskiej (5.V – 5.X.1789). Początek rewolucji we Francji w oświetleniu „Gazety Warszawskiej”, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 86, 2011, s. 23–53.
 • „Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 107–131.
 • Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka w opactwie cystersów w Jędrzejowie, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historia 88, 2012, s. 43–76.
 • Parafia Rembieszyce w latach 1800–1945. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 1, s. 123–180.
 • Duszpasterstwo i życie religijne parafii Rembieszyce w latach 1800–1945. Z dziejów społeczności lokalnej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 2, s. 103–140.
 • Polacy na Kremlu. Stosunki Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim w dobie „wielkiej smuty” w świetle polskich podręczników i syntez akademickich z lat 1965–2012, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 33–58 (współautor: Zbigniew Anusik).
 • Ludność parafii Rembieszyce po II wojnie światowej w świetle ksiąg metrykalnych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 92, 2014, s. 185–204.
 • Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 93–117.
 • Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 79–105.
 • Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 177–208.
 • Epigrafika w Małogoszczu XVI–XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 95, 2015, s. 21–49.
 • Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 213230 (współautor: Zbigniew Anusik).
 • Z dziejów parafii Rembieszyce w XV–XVIII wieku, [w:] O przeszłości: czasy, miejsca, ludzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Jadwidze Muszyńskiej, red. W. Kowalski, Kielce 2016, s. 97–113 (współautor: Zbigniew Anusik).
 • Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 249–276.
 • Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 261–283.
 • Zabytki epigraficzne w Rembieszycach z XV–XIX wieku, „Studia Epigraficzne” 2016, t. VI, s. 39–61.
 • Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” (1787–1788), [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 311–342. 
 • Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 325–362.
 • Wojna rosyjsko-turecka (kampania 1789 roku) w świetle doniesień „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2 [w druku].
 • Obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Rembieszycach. Dzieje jednego zabytku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2 [w druku].

Redakcja monografii

 • Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 338.
 • Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 504.
 • Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 400.

Varia & miscellanea

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź 17–19 listopada 2005 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2005 r., R. IV, nr 2 (8), s. 231–239.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź 17–19 listopada 2005 r., „Rocznik Łódzki” 2006, t. LIII, s. 315–318.
 • Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego i profesora Wojciecha Szczygielskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 253–256.
 • Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jakuba Goldberga, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1 [druk 2011], s. 255–256.
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź 15–16 kwietnia 2010, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, [druk 2011], s. 265–270.
 • Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 207–209.
 • Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 209–213.
 • Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Alicją Szymczak, Łódź, 24 listopada 2014 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 229–233.
 • Sprawozdanie z Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim Profesora Albina Głowackiego, Łódź, 27 maja 2015 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 246–253.
 • Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej ofiarowanej profesor Wandzie Nowakowskie, Łódź, 7 października 2016 roku, Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 261–283.
 • Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika, [w:] Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 21–36.
 • Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika, [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 21–36.
 • Słowo wstępne, [w:] Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 15–20 (współautor: Robak Piotr).
 • Słowo wstępne, [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 15–20 (współautor: Robak Piotr).
 • Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin profesora Zbigniewa Anusika, Łódź, 8 grudnia 2017 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2 [w druku].