90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Książki

 • Sejm z roku 1778, Warszawa 2000, ss. 362.
 • Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 17801786, Łódź 2012, ss. 674.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Studencka działalność naukowa i popularyzatorska, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 31, 1988, s. 102–119 (współautor: B. Klimko i A. Szymczakowa).
 • Opozycja antykrólewska wobec systemu rządów Rady Nieustającej na sejmie 1786 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 38, 1990, s. 3–22.
 • Rola spraw wojskowo-skarbowych w walce politycznej na sejmie 1786 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 49, 1993, s. 49–65.
 • Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (17781786), [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach przy współudziale W. Sudnika, Warszawa 1995, s. 117–125.
 • Walka o mandaty poselskie w prowincji małopolskiej przed sejmem 1778 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 58, 1996, s. 103–127.
 • Rugi poselskie i losy „rozdwojonych” sejmików przedsejmowych w latach 17781786, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, t. XLIX, z. 1–3, s. 65–85.
 • Ustawodawstwo pierwszego sejmu rozbiorowego w ocenie parlamentarzystów z 1778 roku, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 15–30.
 • Wybory Rady Nieustającej na sejmie 1778 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 64, 1999, s. 117–132.
 • Kontrola Komisji Skarbu Litewskiego na sejmie z roku 1778, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 67, 2000, s. 181–200.
 • Elżbieta Sapieżyna na tle politycznej roli kobiet w czasie kampanii sejmowej z 1778 roku, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń 2002, s. 303–326.
 • Sejmy Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm Polski w XVIXX wieku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005, s. 59–82.
 • Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (17801783), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1(9), s. 235–276.
 • Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 17801782, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 79–104.
 • Sejmiki województwa płockiego 17801786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 23–62.
 • Sejmiki ziemi czerskiej 17801786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 139–179.
 • Aktywność sejmikowa regalistów w województwie rawskim w latach 17801786, „Rocznik Łódzki” 2010, t. LVII, s. 11–39.
 • Stanisław August i Elżbieta Sapieżyna. Spór wokół losów sejmu 1782 roku, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 53–75.
 • Rozdwojone wołyńskie sejmiki poselskie w 1786 roku, „Res Historica” 2013, nr 36, s. 163–190.
 • Sejmiki ziemi nurskiej 17801786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 23–62.
 • Sejmiki koronne z lat 17781786 wobec polityki Królestwa Pruskiego w stosunku do Polski, [w:] W podróży przez wiek osiemnasty… Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 295–315.
 • Anna z Pociejów Tyszkiewiczowa, wojewodzina smoleńska. Rola polityczna w czasach Rady Nieustającej, [w:] Kobiety i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak i A.A. Kluczek, Katowice 2015, s. 405–434.
 • Sejmiki ziemi zakroczymskiej 17781786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 85–121.
 • Szlachta koronna wobec reformy sejmu w świetle instrukcji poselskich z lat 17781786, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 55–69.
 • Samorząd szlachecki województwa kijowskiego w połowie lat osiemdziesiątych XVIII wieku (17831785), „Wieki Stare i Nowe” 2016, t. X (15), s. 77–97.
 • Bolimów jako miejsce obrad sejmików województwa rawskiego w XVIIXVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 2016, t. LXV, s. 11–35.
 • Elekcje ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVIXVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 582–597.  
 • Stanisława Kościałkowskiego badania nad życiem politycznym Litwy w czasach Antoniego Tyzenhauza, [w:] Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, red. M. Dąbrowska, Warszawa–Łódź 2016, s. 61–87.
 • Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 17771783, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 191–214.
 • Relacje między liderami stronnictwa regalistycznego na terenie Ukrainy w latach 1783–1784, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 667680.
 • Sejmiki ziemi wiskiej 1780-1786, [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 321–350.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • [Rec.:] Jerzy Ternes, Sejmik chełmski za Wazów (15871668), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 149–157.
 • [Rec.:] Leszek Andrzej Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005, ss. 328, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10),  s. 270–281.
 • [Rec.:] Jarosław Stolicki, Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 16731683, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2007, ss. 336, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 187–199.
 • Instrukcje dla posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejm Wielki. Uwagi na temat nowego litewskiego wydawnictwa źródłowego (rec.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, ss. 436), „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2, s. 302314.

Drobne prace o charakterze sprawozdawczym

 • Ogólnopolski konkurs Fundacji Aurea Demokratia, „Kwartalnik Historyczny” 2005, R. CXII, nr 4, s. 189–190.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między Konstytucją  „Nihil novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2(8), s. 223–228.