90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

Książki

 • Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179.
 • Gustaw II Adolf, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, ss. 297.
 • Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609.
 • Karol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, ss. 383.
 • Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360.
 • Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 853.
 • France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pp. 568.

Artykuły w monografiach zbiorowych i czasopismach punktowanych

 • Postać Jana III Sobieskiego w tradycji historycznej epoki saskiej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 18, Łódź 1984, s. 3–15 (współautor: Anusik Małgorzata).
 • Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVI, 1985, z. 2, s. 233–253.
 • Jan III Sobieski w tradycji historycznej czasów stanisławowskich, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 22, Łódź 1985, s. 75–90 (współautor: Anusik Małgorzata).
 • Postać Jana III Sobieskiego w zabytkach ikonograficznych XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 26, Łódź 1986, s. 133–141.
 • Życie polityczne miasta w latach 1501–1578, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 97–110.
 • Życie polityczne miasta w latach 15781655, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 138–143.
 • Życie polityczne miasta w latach 1655–1793, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 144–158.
 • Życie społeczno-polityczne w latach 1793–1866, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 286–298.
 • Radziwiłłowie w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 33, Łódź 1989, s. 29–58 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Problemy majątkowe Radziwiłłów w XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1987 [druk 1991], t. XLVIII, s. 79–115 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 16201623, „Przegląd Historyczny” 1991 [druk 1992], t. LXXXII, z. 3–4, s. 469–479.
 • Kontrowersje wokół składu personalnego Straży Praw. Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na sytuację wewnętrzną w Rzeczypospolitej w ostatniej fazie obrad Sejmu Czteroletniego, [w:] 200 lat Konstytucji 3 Maja. Materiały z konferencji naukowej, red. M. Pawlak, Bydgoszcz 1992, s. 93–116.
 • Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku, „Przegląd Historyczny” 1993, t. LXXXIV, z. 2, s. 233–240.
 • Próba rewindykacji polskich dóbr kulturalnych ze Szwecji w dobie Sejmu Czteroletniego, „Zapiski Historyczne” 1993, t. LVIII, z. 1, s. 7–22.
 • Wznowienie stosunków dyplomatycznych polsko-szwedzkich u progu obrad Sejmu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 49, Łódź 1993, s. 67–95.
 • O polską koronę. Dwór sztokholmski wobec kwestii sukcesji tronu w Polsce w dobie Sejmu Czteroletniego, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski i S. Ochmann-Staniszewska, Prace historyczne XIII, Wrocław 1995, s. 147–167.
 • Misja Antoniego Ponińskiego w Sztokholmie w 1733 roku. Przyczynek do dziejów walki o koronę polską w czasach przedostatniego bezkrólewia, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz i S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 149–165.
 • Nieznany list Mikołaja Zebrzydowskiego z czasów rokoszu sandomierskiego, „Rocznik Łódzki” 1996, t. XLIII, s. 247–258.
 • O szwedzki alians. Karta z dziejów stosunków politycznych pomiędzy Sztokholmem a Warszawą w dobie Sejmu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 57, Łódź 1996, s. 77–106.
 • Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej w latach 1764–1792 (Próba nowego spojrzenia), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 58, Łódź 1996, s. 49–82.
 • Rokowania o polsko-szwedzki traktat sojuszniczy w 1790 roku, „Zapiski Historyczne” 1996, t. LXI, z. 2–3, s. 21–44 [177–200].
 • Szwedzki rywal Fryderyka Augusta. Gustaw III wobec projektów sukcesji tronu w Polsce w latach 1790–1792, „Rocznik Łódzki” 1997, t. XLIV, s. 89–115.
 • Czy dwór berliński proponował Szwecji udział w drugim rozbiorze Polski? Przyczynek do dziejów stosunków pomiędzy Sztokholmem, Berlinem i Warszawą w latach 17891792, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 43–63.
 • Kilka uwag o finansowych aspektach funkcjonowania polskiej służby zagranicznej w latach 1776–1792, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 64, Łódź 1999, s. 133–143.
 • Między Warszawą, Sztokholmem i Petersburgiem. Geneza rosyjskiej interwencji w Polsce w 1792 r. w świetle korespondencji ambasadora szwedzkiego w Petersburgu Curta von Stedingka, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich  (Wrocław 15–18 września 1999 roku). Pamiętnik, t. II, cz. 1, Toruń 2000, s. 255–276. 
 • W cieniu rosyjskiego imperium. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1718–1751, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 69, Łódź 2000, s. 5–36.
 • Dwór sztokholmski wobec wydarzeń w Holandii w latach 1785–1787, [w:] Gdańsk – Polska – Europa. Praca zbiorowa ofiarowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Kropidłowski, Gdańsk 2001, s. 87–101.
 • Kłopoty pana sekretarza. Przyczynek do dziejów polskiej służby zagranicznej w dobie Sejmu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 70, Łódź 2001, s. 83–109.
 • Polsko-szwedzkie stosunki dyplomatyczne w dobie insurekcji kościuszkowskiej, [w:] Czasy Kościuszki i Napoleona. Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki, praca zbiorowa pod red. Z. Janeczka, Katowice 2001, s. 277–298.
 • Zabiegi dyplomacji szwedzkiej o zawarcie traktatu sojuszniczego z dworem madryckim. Przyczynek do dziejów kontrrewolucji w latach 17911792, [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Panica, Katowice 2001, s. 74–93.
 • Kontakty polityczne Jerzego Michała Potockiego ze Stanisławem Szczęsnym Potockim w latach 1786–1788, „Zeszyty Wiejskie” (VI), z. 6, Łódź 2002, s. 105–119.
 • Między Rosją i Francją. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751–1772, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 33–69.
 • The Beginnings of Counterrevolutionary Policy of King Gustavus III: The Stockholm Court and Louis XVI’s Unsuccessful Escape from Paris in June 1791, „Studia Maritima” 2002, vol. XV, p. 93–136.
 • Geneza i początki wojny szwedzko-rosyjskiej (kampania 1788 r.) w świetle korespondencji Gustawa III, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. II (Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego), red. J. Dumanowski, B. Dybaś, K. Mikulski, J. Poraziński i S. Roszak, Toruń 2003, s. 43–62.
 • Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 113–155.
 • Kongres zbrojny u granic Francji. Niespełniona nadzieja kontrrewolucji spod znaku Tuileriów w latach 1791–1792, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 111–179.
 • Gustaw III i baron de Breteuil. Nieznana karta z dziejów sekretnej dyplomacji w latach 1790–1792, „Zapiski Historyczne” 2004, t. LXIX, z. 2–3, s. 25–67.
 • Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587–1632), „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 2 (6), s. 5–62.
 • Państwo i społeczeństwo francuskie pierwszej połowy XVII wieku w oczach Polaków odwiedzających Francję, [w:] Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji, Wrocław 23–24 października 2004 r., red. B. Rok i F. Wolański, Prace historyczne XXXVI,  Wrocław 2004, s. 107–127.
 • Polska kolonia katolicka w Sztokholmie w końcu XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji. Kraków, 18–20 listopada 2002, red. A. Kaźmierczyk, A.K. Link-Lenczowski, M. Markiewicz i K. Matwijowski, Kraków 2004, s. 541–560.
 • Edukacja oświeconego księcia. Wychowanie i wykształcenie szwedzkiego następcy tronu, królewicza Gustawa (późniejszego Gustawa III), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 260–279.
 • Kariery ulubieńców Zygmunta III. Rola polityki nominacyjnej króla w kreowaniu elity władzy w Rzeczypospolitej w latach 1587–1632, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 215–244.
 • Problemy życia codziennego na placówce dyplomatycznej w końcu XVIII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski życia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 103–121.
 • Racje króla czy racje państwa? Rzut oka na politykę zagraniczną Szwecji w dobie panowania Karola XII (16971718), [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga Jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006, s. 705–724.
 • Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. III (Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku), red. K. Mikulski i A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006, s. 74–105.
 • Jerzy Michał Potocki i jego misja dyplomatyczna w Sztokholmie w latach 17891795, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII–XX w.), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 67–80.
 • Racja stanu, czy inne racje? Polityka zagraniczna Szwecji w latach 1697–1792, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 373–401.
 • Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1774), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), [druk 2007], s. 137–170.
 • Unia polsko-szwedzka w końcu XVI wieku, [w:] Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski i T. Kempa,  Toruń 2007, s. 129–153.
 • Własność ziemska w województwie kijowskim w świetle rejestru poborowego z 1628 roku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. IV (Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku), red. J. Wijaczka, Toruń 2007, s. 81–112.
 • Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 61–112.
 • Partia „czapek” i początki liberalizmu w Szwecji, [w:] Liberalizm w Europie, red. E. Wiśniewski, Łódź 2008, s. 21–39.
 • Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 127–210.
 • Czy na pewno pierwsza? Kilka uwag o konstytucjach szwedzkich XVIII wieku, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009, s. 183–208.
 • Dwór sztokholmski wobec Wielkiej Brytanii w latach 1787-1792, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w 45. rocznicę pracy naukowej, red. B. Krysztopa-Czupryńska i A. Korytko, Olsztyn–Piotrków Trybunalski 2009, s. 65–80.  
 • Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77.
 • Latyfundium książąt Koreckich w XVI i XVII wieku, [w:] Folwark – wieś – latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Muszyńska, S. Kazusek  i J. Pielas, Kielce 2009, s. 57–81.
 • Obraz Szwecji u schyłku XVIII wieku w świetle korespondencji dyplomatów polskich z placówki w Sztokholmie, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją, t. II (Przestrzeń wyobrażeń), red. F. Wolański i R. Kołodziej, Toruń 2009, s. 174–193.
 • Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej (1787–1792) i wojny szwedzko-rosyjskiej (1788–1790), [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XVXVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 145–186.
 • O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 149–245.
 • Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789. Kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R.  X, nr 2, s. 55–89.
 • Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 55–138.
 • Przykład szwedzki – konfederacja z Anjala, [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński i R. Skowron, Kraków 2010, s. 163–180.              
 • Gustaw II Adolf i reformy wojskowe w Szwecji, [w:] Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura – urzędy – prawo – finanse, red. K. Łopatecki, Zabrze 2011, s. 277–292.
 • Od liberała do despoty. Ewolucja postawy Gustawa III w latach 1771–1792, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 153–194.
 • Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 69–108.
 • Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 23–69.
 •  „Sławnej pamięci senator niezrównany”. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich przy kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131 (współautor: Karkocha Małgorzata).
 • Działalność polskiej misji dyplomatycznej w Sztokholmie w dobie konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego (lipiec 1792 r. – listopad 1793 r.), [w:] Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, red. E. Kościk, R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański, t. II, Toruń 2012, s. 163–190.
 • Fenomen Iwana Mazepy w historiografii polskiej XIX i XX wieku, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź 2012, s. 224–248.
 • Gustav III’s coup d’etat of 19 August 1772. The end of the „Age of Liberty” in Sweden, „Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History”, vol. II, 2011/2012, p. 47–64.
 • Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski wobec króla Zygmunta III i problemów politycznych Rzeczypospolitej w latach 16211631, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria Rzeczypospolitej XVIXVIII wieku, red E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 499–552.
 • Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 2, s. 25–80.
 • Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 2, s. 5–39.
 • Monarchistyczny zamach stanu Gustawa III z 19 sierpnia 1772 r. Geneza, przebieg, konsekwencje, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 1, s. 91–121.
 • Parlamentarne doświadczenia Jerzego Michała Potockiego, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 437–454.
 • Polacy na Kremlu. Stosunki Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim w dobie „wielkiej smuty” w świetle polskich podręczników i syntez akademickich z lat 19652012, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 33–58  (współautor: Karkocha Małgorzata).
 • Dzieje Sieradza na tle dziejów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 293–316.
 • Mieszkańcy Sieradza w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 371–388.
 • Przestrzeń miejska Sieradza w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 317–335.
 • Władze miasta i ich funkcjonowanie w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 337–370.
 • Garwascy herbu Grzymała w XVXVII wieku. Przyczynek do dziejów i genealogii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 25–83.
 • Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Studia Maritima” 2015, vol. XXVIII, s. 75–88.
 • Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (17331735), „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 5–31.
 • Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. E. Jedlińska, A. Pawłowska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 213–230 (współautor: Karkocha Małgorzata).
 • Wydarzenia we Francji w pierwszych miesiącach rewolucji (maj-październik 1789 r.) w świetle doniesień ambasadora Szwecji w Paryżu (Wersalu) Erika Magnusa Staëla von Holsteina, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 85–127.

Redakcja monografii i czasopism

 • Studia i szkice z historii XVIII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 77, Łódź 2003, ss. 167. 
 • Studia i szkice z historii XVIIXX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 79, Łódź 2005, ss. 157 (współredaktor: Głowacki Albin).
 • Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 81, Łódź 2007, ss. 227 (współredaktor: Głowacki Albin).
 • Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, ss. 518.
 • Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 83, Łódź 2008, ss. 239 (współredaktor: Głowacki Albin).
 • Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, Łódź 2010, ss. 254.
 • Studia i szkice z historii XVII–XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 86, Łódź 2011, ss. 264.
 • Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, ss. 341.
 • Studia i szkice z historii XII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 88, Łódź 2012, ss. 254.
 • Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 338.
 • Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 90, Łódź 2013, ss. 214.
 • Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, ŁódźSieradz 2014, ss. 480.
 • Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych. Od starożytności do początku XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 92, Łódź 2014, ss. 206.
 • Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do końca XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 93, Łódź 2014, ss. 204.
 • Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do połowy XX wieku,  red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 94, Łódź 2015, ss. 202.
 • Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 95, Łódź 2015, ss. 210.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • [Rec.:] Łojek Jerzy, Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 17991921, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 325, „Przegląd Historyczny” 1983, t. LXXIV, z. 1, s. 184–188 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • [Rec.:] Zieliński Ryszard, Żelewski Roman, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982, ss. 235, il., „Rocznik Łódzki” 1984 [druk 1986], t. XXXIV, s. 302–305.
 • Książka o ks. Józefie Poniatowskim, [Rec.:], Skowronek Jerzy, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984, s. 282, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, R. XXX, 1985, nr 3 (113), s. 266-270 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • [Rec.:] Durand Yves, Vivre au pays au XVIIIe siècle. Essai sur la notion de pays dans l’ouest de la France, Presses Universitaires de France, Paris 1984, ss. 340, „Kwartalnik Historyczny”, 1986 [druk 1987], R. XCIII, z. 3, s. 875–880.
 • [Rec.:] Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, ss. 327, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. XL, z. 1, s. 193–199.
 • [Rec.:] Ossoliński Zbigniew, Pamiętnik, opracował i wstępem poprzedził Józef Długosz, PIW, Warszawa 1983, ss. 250, „Rocznik Łódzki” 1986 [druk 1988], t. XXXVI, s. 243–249.
 • [Rec.:] Chrościcki Juliusz A., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587–1668, PWN, Warszawa 1983, ss. 278, „Rocznik Łódzki” 1986 [druk 1988], t. XXXVI, s. 249–253 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • [Rec.:] Sobieski Jakub, Peregrynacja po Europie (1607–1613). Droga do Baden (1638), opracował Józef Długosz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, ss. 310, „Przegląd Historyczny” 1992, t. LXXXIII, z. 4, s. 761–773.
 • Szwedzki dyplomata w Warszawie w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Kilka uwag na marginesie książki J.Ch. Tolla, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego, „Zapiski Historyczne” 1992, t. LVII, z. 4, s. 97–113.
 • [Rec.:] Wisner Henryk, Zygmunt III Waza, WrocławWarszawaKraków 1991, ss. 263, „Zapiski Historyczne” 1994, t. LIX, z. 4, s. 150–155 [548–553].
 • [Rec.:] Majewska Gabriela, Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria monografii nr 91, Zakład Naukowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, WrocławWarszawaKraków 1991, ss. 187, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1992/1995 [druk 1995], t. LIII–LV, s. 125–131.
 • [Rec.:] Wisner Henryk, Władysław IV Waza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, ss. 209, „Przegląd Historyczny” 1997, t. LXXXVIII, z. 3–4, s. 561–566.
 • Dymitr Samozwaniec – wytwór bojarskiej opozycji. W związku z książką Danuty Czerskiej, „Studia Historyczne” 1998, R. XLI, z. 1 (160), s. 91–98.
 • Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587–1648. Kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 163–188.
 • Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569–1648. Kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 231–250.
 • Latyfundia panów na Tęczynie. Kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 217–256.
 • Stosunki polsko-pruskie w dobie Sejmu Czteroletniego. Kilka refleksji w związku z książką Macieja Kucharskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 207–233.
 • Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina. Rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 1 (5), s. 145–191.
 • [Rec.:] Skowron Ryszard, Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2002, ss. 322, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 157–174.
 • [Rec.:] Zajewski Władysław, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2005, ss. 246, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 191–200.
 • Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII wieku. Kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), [druk 2007], s. 225–255.
 • [Rec.:] Froese Wolfgang, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, tłumaczenie Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 169–187.  
 • [Rec.:] Nawrot Dariusz, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 792, „Przegląd Historyczny” 2009, t. C, z. 4, s. 849–857.
 • [Rec.:] Szelągowska Krystyna, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 399, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 171–187.
 • [Rec.:] Kosińska Urszula, August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (17251730), Warszawa 2012, ss. 557 + 7, „Przegląd Nauk Historycznych 2013, R. XII, nr 2, s. 263–281.
 • [Rec.:] Filipczak Witold, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 273–284.
 • [Rec.:] Pielas Jacek, Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, ss. 401, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 189–201.
 • [Rec.:] Maroszek Józef, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 757, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 214–233.
 • [Rec.:] Skowron Ryszard, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013, ss. 358, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 290–309.
 • [Rec.:] Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627, opracowała Anna Filipczak-Kocur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 255, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 350–370.

Biogramy

 • Potocki Jerzy Michał h. Pilawa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, z. 1 (116), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 44–47.
 • Radziwiłł Dominik Hieronim h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, z. 1 (124), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 176–178 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Radziwiłł Hieronim Wincenty h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, z. 1 (124), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 188-190 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Radziwiłł Maciej h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, z. 2 (125), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 285-288 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rakowski Marcin h. Trzywdar, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, z. 3 (126), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 526–527 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rembieliński Stanisław h. Lubicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXI, z. 1 (128), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 85–87 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Romanowicz (Seybut Romanowicz) Franciszek h. Lubicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXI, z. 4 (131), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 590–592 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rościszewski Feliks h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 2 (133), Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 275–276 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rościszewski Franciszek Ignacy h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 2 (133), Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 277–278 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rościszewski Jan h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 2 (133), Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 279–280 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rościszewski Piotr Paweł h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 2 (133), Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 281–282 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rudnicki Jan Gwalbert Bonawentura h. Lis, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 4 (135), Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 623–624 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rudnicki Józef h. Rudnica, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, z. 4 (135), Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 627–630 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rybiński Jan Nepomucen h. Radwan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, z. 3 (138), Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 332–334 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rybiński Józef Ignacy Tadeusz h. Radwan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, z. 3 (138), Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 334–338 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rzeszotarski Jan h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, z. 1 (140), Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 50–51 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Rzewuski Stanisław Ferdynand h. Krzywda, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, z. 1 (140), Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 159–163 (współautor: Stroynowski Andrzej).
 • Sierakowski Józef h. Dołęga, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, z. 2 (153), Warszawa–Kraków 1996, s. 270–277.
 • Siwicki Ignacy h. Korczak, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, z. 4 (155), Warszawa–Kraków 1997, s. 608–611.
 • Sobański Mateusz h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, z. 3 (162), Warszawa–Kraków 1999, s. 432–433.
 • Sobański Michał h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, z. 3 (162), Warszawa–Kraków 1999, s. 433–437.
 • Sołtan (Pereświet-Sołtan) Stanisław h. własnego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, z. 3 (166), Warszawa–Kraków 2001, s. 365–370.
 • Strasser Ludwik h. własnego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIV, z. 2 (181), Warszawa–Kraków 2006, s. 197–199.
 • Strasz (Odrowąż Strasz) Michał z Białaczowa h. Odrowąż, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIV, z. 2 (181), Warszawa–Kraków 2006, s. 210–213.
 • Rok 1908. Klas Pontus Arnoldson (18441916), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 54–57.
 • Rok 1908. Fredrik Bajer (1837–1922), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 58–61.
 • Rok 1921. Karl Hjalmar Branting (1860–1925), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 97–102.
 • Rok 1921. Christian Lous Lange (1869–1938), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 103–106.
 • Rok 1930. Lars Olof Jonathan Söderblom (1866–1931), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 140–145.
 • Rok 1961. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (1905–1961), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 240–244.

Varia & miscellanea

 • Sesja naukowa w Instytucie Historii, „Rocznik Łódzki”, t. XL, 1993, s. 330–332.
 • Bibliografia prac drukowanych profesor doktor Zofii Libiszowskiej, „Rocznik Łódzki” 1987 [druk 1990], t. XXXVII, s. 19–33 (współautorzy: Czarnocka Jolanta, Grobis Jerzy).
 • Zofia Libiszowska (1918–2000), „Rocznik Łódzki” 2000, t. XLVII, s. 269–272.
 • Profesor Zofia Libiszowska (1918–2000), „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 231–235.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeczpospolita wielu wyznań, Kraków, listopad 2002 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 283–287 (współautor: Gruntowska Lidia).
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVIII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 77, Łódź 2003, s. 3–4.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVII–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 79, Łódź 2005, s. 3–5 (współautor: Głowacki Albin).
 • Słowo wstępne, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 7–12.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 81, Łódź 2007, s. 3–5 (współautor: Głowacki Albin).
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 83, Łódź 2008, s. 3–5  (współautor: Głowacki Albin).
 • Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 261–265.
 • Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 257–261.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, Łódź 2010, s. 3–5.
 • Laudacja wygłoszona w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Władysława Zajewskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 262–266.
 • Odnowione doktoraty. Profesor Władysław Zajewski, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 2011, R. XXI, nr 3/4 (125/126), s. 15–17.
 • Profesor Jakub Goldberg (1924–2011), „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 227–231.
 • Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 256–261.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVII–XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 86, Łódź 2011, s. 3–5.
 • Słowo wstępne, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 5–9.  
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 88, Łódź 2012, s. 3–6.
 • Słowo wstępne, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 5–7.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVXX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 90, Łódź 2013, s. 3–6.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych. Od starożytności do początku  XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 92, Łódź 2014, s. 3–5.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do końca XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 93, Łódź 2014, s. 3–8.
 • Wstęp, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 13–19.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych. Od starożytności do połowy XX wieku,  red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 94, Łódź 2015, s. 5–7.
 • Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 95, Łódź 2015, s. 5–8.