90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii

Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 86
e-mail: zanusik@uni.lodz.pl
Konsultacje: środa, godz. 10.00–12.00, pokój 11


WYKSZTAŁCENIE

 • 22 X 2007 – stopień profesora nauk humanistycznych
 • 15 II 2001 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Łódź 2000, ss. 609; specjalność: historia nowożytna, historia powszechna
 • 18 I 1990 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795; specjalność: historia nowożytna, historia dyplomacji; promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Libiszowska
 • 1976–1980 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1972–1976 – II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • od 1 X 2011 – kierownik Katedry Historii Nowożytnej UŁ
 • od 1 XI 2008 – profesor zwyczajny
 • 22 X 2007 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
 • 1 VI 2006 – 30 IX 2011 – kierownik Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich
 • 2005–2008 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich (następnie w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich)
 • 1 X 2005 – 30 V 2006 – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich  
 • 2003–2005 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej
 • 15 II 2001 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia nowożytna, historia powszechna
 • 1990–2003 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej (od 1995 r. w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 18 I 1990 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia dyplomacji; promotor: prof. dr hab. Zofia Libiszowska
 • 1983–1990 – starszy asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej
 • 1980–1983 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej
 • 1976–1980 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

 • 2015–2018 – członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • 1 IX 2008 – 31 VIII 2016 – Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2005–2008 – dyrektor Instytutu Historii UŁ
 • 2002–2008 – prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ do spraw nauczania
 • 1998–2002 – pełnomocnik dyrektora Instytutu Historii do spraw dydaktycznych

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • 2015 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych za książkę pt. Sieradz. Dzieje Miasta, t. I–III
 • 2014 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii
 • 2012 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Studia i szkice staropolskie
 • 2008 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem
 • 2007 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Karol XII
 • 2002 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792
 • 2001 – Złota Odznaka UŁ
 • 1997 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Gustaw II Adolf
 • 1990 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa I stopnia za książkę pt. Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego
 • 1990 – nagroda J.M. Rektora UŁ dydaktyczna II stopnia

UDZIAŁ W GREMIACH REDAKCYJNYCH

 • 2001–2008 – Sekretarz Redakcji „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica
 • 2001–2008 – Sekretarz Redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych
 • od 1 I 2009 – Redaktor Naczelny „Acta Universitatis Lodziensis, Folia historica
 • od 1 I 2009 – Redaktor Naczelny „Przeglądu Nauk Historycznych
 • członek Rady Programowej Serii Wydawniczej „Między Zachodem a Wschodem
 • członek Rady Programowej Serii Wydawniczej „Staropolski Ogląd Świata
 • 2016–2019 – członek Rady Naukowej Polskiego słownika biograficznego

KONFERENCJE NAUKOWE (ORGANIZACJA)

 • 2010 – ogólnopolska konferencja naukowa Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź, 15–16 kwietnia 2010 r.
 • 2005 – ogólnopolska konferencja naukowa Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź, 1719 listopada 2005 r.

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA

 • 1997 – Stypendium Naukowe Fundacji im. Batorego – Wolfson College w Oxfordzie (1 miesiąc)
 • 1996 – Stypendium Naukowe Fundacji im. Lanckorońskich – Riksarkivet w Sztokholmie (6 tygodni)
 • 1992–1993 – Stypendium Naukowe Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie – Riksarkivet w Sztokholmie (4 miesiące)
 • 1987–1988 – Stypendium naukowe Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie – Riksarkivet w Sztokholmie (5 miesięcy)
 • 1986–1987 – w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1 rok), pod opieką prof. dra Andrzeja Zahorskiego

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Historia Polski i powszechna XVII i XVIII wieku.
 • Historia Szwecji XVIXVIII wieku
 • Stosunki polsko-szwedzkie w XVII i XVIII wieku
 • Historia dyplomacji polskiej i powszechnej XVIII wieku.
 • Dzieje Wielkiej Rewolucji Francuskiej 17891799
 • Elity dawnej Rzeczypospolitej
 • Struktura własności ziemskiej w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ

Prace magisterskie (wypromowane)

 • 1991 Anna Karpińska-Olejnik, Galeria portretów osobistości dworu francuskiego czasów Frondy w świetle pamiętników kardynała Retza, Łódź 1997, ss. 131 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1991 Piotr Maciejewski, Polskie peregrynacje do Anglii w XVII wieku, Łódź 1997, ss. 104 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1998 Lidia Lewandowska, Wołyńskie rodziny magnackie pochodzenia dynastycznego, wygasłe w linii męskiej w XVII wieku, w świetle „Herbarza” Kaspra Niesieckiego, Łódź 1998, ss. 135 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1998 Marzena Kaczyńska, Wzorce pobożności staropolskiej XVII wieku w świetle „Herbarza polskiego” Kaspra Niesieckiego, Łódź 1998, ss. 158 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1998 Małgorzata Gurbała, Wzorce obyczajowości szlacheckiej w pierwszej połowie XVII wieku w świetle „Liber Generationis Plebeanorum” Waleriana Nekandy Trepki, Łódź 1998, ss. 156 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999  Karol Kowalski, Reformy Konstytuanty we Francji w latach 1789–1791 w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej”, Łódź 1999, ss. 84 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Anna Jedlińska, Przywódcy powstania kościuszkowskiego w świetle współczesnych relacji dyplomatycznych, Łódź 1999, ss. 90 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Agnieszka Szczepanik, Francja pierwszej połowy XVII wieku w wybranych relacjach pamiętnikarskich, Łódź 1999, ss. 128 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Maria Brzozowska, Magnateria polska XVII wieku w oczach cudzoziemców, Łódź 1999, ss. 89 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Justyna Kubiak, Hajdamaczyzna ukraińska XVIII wieku, Łódź 1999, ss. 161 + aneks [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Sylwia Karwik, Seweryn Rzewuski w świetle współczesnych relacji pamiętnikarskich, Łódź 1999, ss. 119 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 1999 Monika Wojtczak, Franciszek Ksawery Branicki w świetle współczesnych pamiętników, Łódź 1999, ss. 123 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Barbara Kuźmicka-Wrąbel, Rola ziołolecznictwa w medycynie domowej w XVI–XVIII w., Łódź 2000, ss. 78 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Anna Prusek, Wielkopolskie rodziny magnackie XVI i XVII wieku w świetle Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego, Łódź 2000, ss. 115 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Urszula Białas, Francja w ostatnich latach ancien regime’u w świetle wybranych przekazów pamiętnikarskich kobiet, Łódź 2000, ss. 109 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Stanisława Irena Matuśkiewicz, Kobieta polska w oczach cudzoziemców w drugiej połowie XVIII wieku, Łódź 2000, ss. 126 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Agnieszka Rdest, Obyczaje mieszczaństwa londyńskiego w drugiej połowie XVII wieku w świetle dzienników Samuela Pepysa, Łódź 2000, ss. 111 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2000 Ewa Węgielska, Problem rywalizacji polsko-szwedzkiej o Inflanty w latach 1598–1635 w ujęciu XX-wiecznej historiografii polskiej i tłumaczeniach na język polski, Łódź 2000, ss. 67 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Grażyna Fedoruk, Walka stronnictw politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1762–1764 w świetle „Pamiętników” Marcina Matuszewicza, Łódź 2001, ss. 100 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Zbigniew Golizda, Wojewodowie i kasztelanowie rawscy w XVII wieku w świetle „Herbarza” Kaspra Niesieckiego, Łódź 2001, ss. 106 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Emilian Tomasz Matysiak, Użytkownicy dóbr królewskich województwa sandomierskiego w świetle XVII-wiecznych lustracji, Łódź 2001, ss. 87 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Magdalena Wajnberg, Portrety Michała Fryderyka Czartoryskiego i Michała Kazimierza Radziwiłła w świetle pamiętników Marcina Matuszewicza, Łódź 2001, ss. 102 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Tadeusz Majewski, Filippo Mazzei w Ameryce i o Ameryce, Łódź 2001, ss. 76 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2001 Marek Józwik, Stanisław Szczęsny Potocki w opiniach współczesnych, Łódź 2001, ss. 124 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2002 Agnieszka Jakubowska, Ludzie i wydarzenia okresu regencji we Francji (1715–1723) w świetle „Pamiętników” Saint-Simona, Łódź 2002, ss. 95 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2002 Aneta Szadkowska, Stanisław Małachowski w świetle współczesnych relacji źródłowych, Łódź 2002, ss. 119 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2002 Katarzyna Witecka, Ignacy Potocki w opiniach współczesnych, Łódź 2002, ss. 107 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2002 Ilona Burzała, Kazimierz Nestor Sapieha w świetle współczesnych przekazów źródłowych, Łódź 2002, ss. 89 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2002 Jacek Ochmański, Działalność polityczna Ottona von Bismarcka w świetle prac historyków polskich XX wieku (1918–1999), Łódź 2002, ss. 112 [recenzent: prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński].
 • 2003 Katarzyna Lotko, Obraz Rosji w początkach XVII wieku w świetle pamiętnika Stanisława Niemojewskiego, Łódź 2003, ss. 97 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2003 Dorota Olejniczak, Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa w opiniach współczesnych, Łódź 2003, ss. 105 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2003 Artur Podedworny, Organizacja i działania armii szwedzkiej w dobie wojny o ujście Wisły 1626–1629, Łódź 2003, ss. 89 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2004 Bogumiła Olędzka, Santiago de Compostela jako cel pielgrzymek Polaków od średniowiecza do XVIII wieku, Łódź 2004, ss. 145 + 97 il. [recenzent: prof. dr hab. Jerzy Kmieciński].
 • 2004 Paulina Michrowska, Początki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle wybranych prac współczesnej historiografii polskiej, Łódź 2004, ss. 81 [recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis].
 • 2005 Piotr Wacowski, Kardynał Mazarini w świetle pamiętników kardynała de Retz, Łódź 2005, ss. 115 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2006 Piotr Jankiewicz, Sytuacja polityczna i militarna na Ukrainie w latach 1665–1672, Łódź 2006, ss. 129 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2006 Anna Jastrzębska, Rzeczpospolita XVII wieku w wybranych relacjach podróżników francuskich, Łódź 2006, ss. 87 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2006 Marta Chmielewska, Książę Adam Kazimierz Czartoryski w opiniach współczesnych, Łódź 2006, ss. 87 [recenzent: dr Hanka Żerek-Kleszcz].
 • 2006 Anna Ignaczak, Kobieta angielska w drugiej połowie XVII wieku na kartach Dziennika Samuela Pepysa, Łódź 2006, ss. 83 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2006 Bartosz Rosiak, Najazd turecki na Rzeczpospolitą w 1672 r. i kampania chocimska 1673 r. w świetle współczesnych relacji źródłowych, Łódź 2006, ss. 86 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2007 Jarosław Rzeźnik, Książę Jeremi Wiśniowiecki w opiniach współczesnych, Łódź 2007, ss. 6 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2007 Maciej Jaraczewski, Obraz Szwedów w dobie „potopu” w polskich relacjach pamiętnikarskich drugiej połowy XVII w., Łódź 2007, ss. 127 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2007 Tomasz Tarka, Działania wojsk szwedzkich w Polsce w czasie wielkiej wojny północnej w świetle pamiętnika Erazma (Franciszka) Otwinowskiego, Łódź 2007, ss. 70 + 12 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2007 Dariusz Rosiak, Bitwa pod Ochmatowem w 1644 roku, Łódź 2007, ss. 71 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2007 Tomasz Tomaszewski, Polskie peregrynacje do Niderlandów w XVII wieku, Łódź 2007, ss. 134 + 67 il. [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2007 Paulina Olczak, Obraz Rzymu i dworu papieskiego w XVI wieku w świetle pamiętnika Benvenuto Celliniego, Łódź 2007, ss. 91 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2008 Adrian Tomes, Szymon Kossakowski w opiniach współczesnych, Łódź 2008, ss. 87 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Bartosz Leśniewski, Obraz Turcji i Turków w polskich źródłach narracyjnych 1 poł. XVII w., Łódź 2008, ss. 124 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Eliza Tomala-Kowalczyk, Miasta i mieszczaństwo polskie epoki stanisławowskiej w wybranych opiniach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVIII wieku, Łódź 2008, ss. 75 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Dorota Kicińska, Zainteresowania kulturalne angielskich klas średnich drugiej połowy XVII wieku w świetle „Dziennika” Samuela Pepysa, Łódź 2008, ss. 113 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2008 Łukasz Janus, Życie codzienne Kozaków Zaporoskich w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Łódź 2008, ss. 90 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Katarzyna Pawlak, Zderzenie dwóch światów. Zachód w oczach Rosjan i Rosjanie w oczach ludzi Zachodu w czasie wielkiej podróży cara Piotra I z lat 1697–1698, Łódź 2008, ss. 83 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2008 Marta Kornet, Postać Dymitra Samozwańca I w wybranych pozycjach historiografii polskiej XIX i XX wieku, Łódź 2008, ss. 64 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Marek Tkaczyk, Dzieje Łemków i Łemkowszczyzny w XVIII i XIX wieku, Łódź 2008, ss. 63 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2008 Aneta Katarzyna Soboń, Tatarzy i Tatarszczyzna w pamiętnikach polskich XVII wieku, Łódź 2008, ss. 101 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2008 Magdalena Bogdańska, Państwo i społeczeństwo Azteków w świetle wybranych relacji źródłowych z XVI i XVII wieku, Łódź 2008, ss. 131 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Mariusz Szczepankiewicz, Obraz świata w relacjach podróżniczych Polek XVIII w. na przykładzie pamiętników Reginy Pilsztynowej, Teofili Sapieżyny i Teofili Morawskiej, Łódź 2009, ss. 117 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Monika Nowak, Markiza de Montespan, metresa Ludwika XIV w świetle współczesnych przekazów źródłowych, Łódź 2009, ss. 94 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Paweł Boczek, Stronnictwo levellerów w latach 1646–1649. Poglądy teoretyczne i działalność w dobie rewolucji, Łódź 2009, ss. 94 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Alina Woźniak, Życie prywatne królowej Elżbiety I Tudor, Łódź 2009, ss. 65 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Adam Krawiec, Mieszczaństwo holenderskie XVII wieku we współczesnych źródłach ikonograficznych, Łódź 2009, ss. 302 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Jowita Elżbieta Zatchiej, Aztekowie i ich cywilizacja w polskiej literaturze historycznej lat 1918–1989, Łódź 2009, ss. 171 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2009 Dominika Domżalska, Działalność dyplomacji szwedzkiej w Rzeczypospolitej w latach 1621–1632, Łódź 2009, ss. 140 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2009 Justyna Stępień, Michał Kazimierz Ogiński w świetle współczesnych relacji źródłowych, Łódź 2009, ss. 80 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2009 Paweł Górniak, Wydarzenia „wielkiej smuty” w Rosji z lat 1607–1612 w świetle współczesnych, polskich relacji źródłowych, Łódź 2009, ss. 104 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2010 Jarosław Pietrzak, Państwo i społeczeństwo hiszpańskie w dobie rządów Filipa III w świetle pamiętników Jakuba Sobieskiego, Łódź 2010, ss. 215 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2010 Sylwia Bajerowska, Trzy ostatnie żony Henryka VIII. Portret zbiorowy, Łódź 2010, ss. 122 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2010 Milena Gogolewska, Życie codzienne Inków w dobie prekolumbijskiej w świetle współczesnych relacji źródłowych, Łódź 2010, ss. 81 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2010 Katarzyna Krawczyk, Wojny i zniszczenia wojenne w pamiętnikach polskich drugiej połowy XVII wieku, Łódź 2010, ss. 94 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2010 Katarzyna Workiert, Kozaczyzna zaporoska wobec Cerkwi prawosławnej w latach 1596–1648, Łódź 2010, ss. 89 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2010 Piotr Bartoszewski, Hetman Stanisław Żółkiewski jako wódz i organizator armii, Łódź 2010, ss. 112 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2011 Henryk Paweł Woch, Łódź rolnicza w świetle wpisów do księgi radzieckiej z pierwszej połowy XVIII w., Łódź 2011, ss. 85 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2011 Łukasz Rusek, Pierwsza wojna północna w historiografii polskiej XIX–XXI wieku, Łódź 2011, ss. 121 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2011 Maria Jastrzębowska, Teresa z Ávila – życie i dzieło, Łódź 2011, ss. 101 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2011 Tomasz Beda, Upadek państwa Inków w świetle współczesnych relacji źródłowych, Łódź 2011, ss. 96 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2011 Bernadetta Chomik, Dwie wielkie antagonistki – Elżbieta Tudor i Maria Stuart w wybranych pozycjach historiografii polskiej XIX i XX wieku, Łódź 2011, ss. 77 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2011 Mateusz Zybert, Irlandia w polityce Olivera Cromwella 1649–1658, Łódź 2011, ss. 157 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2012 Dawid Ciechelski, Ekspansja kolonialna Portugalczyków do połowy XVI wieku w wybranych pozycjach historiografii polskiej XX wieku, Łódź 2012, ss. 61 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2012 Michał Rzeźnik, Rola polityczna Anny Jagiellonki w dobie trzech pierwszych bezkrólewi, Łódź 2012, ss. 105 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2012 Justyna Pawłowska, Przywódcy partii hugenockiej w czasach wojen religijnych we Francji (1562–1598) w wybranych pozycjach historiografii polskiej XIX i XX wieku, Łódź 2012, ss. 98 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2012 Krzysztof  Gniadek, Postać Ludwika XIV w świetle pamiętników Saint-Simona, Łódź 2012, ss. 78 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2012 Roman Czubiński, Albrycht Stanisław Radziwiłł wobec polityki Władysława IV Wazy (1632–1648), Łódź 2012, ss. 204 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2012 Maciej Rudnicki, Wygnanie arian z Polski w 1658 roku. Geneza, przebieg, skutki, Łódź 2012, ss. 109 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2012 Łukasz Bojarski, Kampania smoleńska 1632–1634. Geneza, przebieg, skutki, Łódź 2012, ss. 156 [recenzent: dr Witold Filipczak].
 • 2013 Kinga Magdalena Grzegorzewska, Żony dwóch pierwszych królów Hiszpanii z dynastii Habsburgów – Karola I i Filipa II, Łódź 2013, ss. 100 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2013 Szymon Wachoń, Starania Wazów polskich o odzyskanie korony szwedzkiej w latach 1599–1668, Łódź 2014, ss. 133 [recenzent: dr hab. Witold Filipczak].
 • 2014 Marcin Piotr Stanios, Wojna polsko-moskiewska w latach 1578–1582, Łódź 2014, ss. 79 [recenzent: dr hab. Witold Filipczak].
 • 2015 Małgorzata Tworo, Obraz panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w wybranych pozycjach historiografii polskiej XX i XXI wieku, Łódź 2015, ss. 66 [recenzent: dr Piotr Robak].
 • 2016 Michał Łuczak, Prywatne życie Stanisława Augusta Poniatowskiego w oczach współczesnych, Łódź 2016, ss. 64 [recenzent: dr Piotr Robak].