90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

j-daszynska

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii UŁ
Katedra Historii Nowożytnej
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. + 48 42 635 61 91
e-mai: joladaszynska@wp.pl
Konsultacje: poniedziałek, godz. 10.00–11.00; środa, godz. 17.00-18.00, pokój 27


WYKSZTAŁCENIE

 • 2005 – doktor habilitowany (praca habilitacyjna: Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 17981830)
 • 1992 – doktor historii (praca doktorska: Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 17571775)
 • 1981 – magister historii (praca magisterska: Thomas Jefferson – obywatel stanu Wirginia)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • od 2005 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2004–2005 – starszy wykładowca w Zakładzie Historii Nowożytnej
 • 1992–2004 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Powszechnej i Najnowszej (od 1995 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 1985–1992 – starszy asystent
 • 1982–1985 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • od 2015 – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2015 – Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej
 • 2012–2015 – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego II Instancji Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2009 – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi
 • od 2008 – Przewodnicząca Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 • 2007–2009 – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi
 • od 2007 – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 • od 2007 – Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej
 • 2006 – Wiceprzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na kierunek historia
 • od 2006 – Forum Studiów Zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego
 • od 2003 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • 2008 – nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź 2007
 • 2004 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna stopnia drugiego) za książkę Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 17981830, Łódź 2004

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA

 • 2013 – grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 59/04/2013 na publikację pt. Łódź w drodze do niepodległości
 • 2013 – grant Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski w Warszawie nr 956/PJ/2013 na konferencję dotyczącą powstania styczniowego w Łodzi i regionie
 • 2012 – grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 74/04/2012 na publikację pt. Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej
 • 1999 – Stypendium naukowe z John Fitzgerald Kennedy Center

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Relacje brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej z metropolią
 • Ameryka Północna okresu kolonialnego
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych
 • Okres wczesno federalny w Stanach Zjednoczonych
 • Konstytucja 1787 r.
 • Federalizm a stany 1787–1850
 • Prawa stanowe
 • Operacja Łódzka 1914 r.
 • Front wschodni I wojny światowej
 • Umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie armii rosyjskiej i niemieckiej w Operacji Łódzkiej
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Rekonstrukcja historyczna i turystyka historyczna jako nowe formy przekaz

KONFERENCJE NAUKOWE (ORGANIZOWANE)

 • 2007 – międzynarodowa konferencja naukowa Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, Instytut Historii UŁ, 18–20 października 2007 r., referaty: Some reflections on Constitution (referat inauguracyjny) oraz Pułapki konstytucji federalnej)
 • 2011 – Ogólnopolska konferencja naukowa Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, Instytut Historii UŁ, 10 listopada 2011 r., referaty wygłoszone: Operacja Łódzka w przededniu setnej rocznicy. Zagadnienia wstępne oraz Operacja Łódzka w aktualnych podręcznikach akademickich, monografiach i opracowaniach
 • 2012 – Ogólnopolska konferencja naukowa Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Instytut Historii UŁ, 9 października 2012 r., referat: Łódź między pokojem a wojną
 • 2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Łódź w drodze do niepodległości, Instytut Historii UŁ, 18 października 2013 r.
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny, Instytut Historii UŁ, 22 października 2014 r.

KONFERENCJE NAUKOWE (UCZESTNICTWO)

 • 1983 – Ogólnopolska konferencja naukowa Kultura elit – kultura ludowa w XVIII w., Instytut Historii UŁ, referat wygłoszony: Jeffersoniańska koncepcja Uniwersytetu
 • 1992 – XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Łodzi, komunikat wygłoszony: Franklin w Paryżu (17761778) – symbol nowej Ameryki
 • 1995 – Ogólnopolska konferencja naukowa Oświeceni wobec rozbiorów Polski, Instytut Historii UŁ, referat wygłoszony: Przestrogi dla Polski i Anglii w pismach Stanisława Staszica i Benjamina Franklina
 • 2000 – Ogólnopolska konferencja naukowa Rok 1812, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, referat wygłoszony: Obraz wojny amerykańsko-angielskiej 1812 roku w wybranych polskich podręcznikach i leksykonach historii wydanych po 1945 r. (współautorka: A. Nowakowska-Dryk)
 • 2003 – Ogólnopolska konferencja naukowa Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej, Piotrków Trybunalski – Wolbórz, 19–20 września 2003 r., referat wygłoszony: Kilka refleksji o tworzeniu państwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ku pamięci Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • 2004 – Międzynarodowa konferencja naukowa Europa Unii i federacji. Idea jedności państw od średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków, 13–15 maja 2004 r., referat wygłoszony: W kierunku państwa federalnego (17761787). Europejskie reminiscencje amerykańskich przemian
 • 2004 – Międzynarodowa konferencja naukowa Liberalizm w Europie, Instytut Historii UŁ, 21–23 października 2004 r., referat wygłoszony: Liberalizm na tle amerykańskiej rzeczywistości przełomu XVIIIXIX wieku. Wybrane zagadnienia
 • 2006 – Ogólnopolska konferencja naukowa Spory o państwo w dobie nowożytnej. Miedzy racja stanu a partykularyzmem, Instytut Historii UŁ, 1719 listopada 2005 r., referat wygłoszony: Południowa Karolina wobec Unii w latach 18161831
 • 2010 – Ogólnopolska konferencja naukowa Władza i polityka w czasach nowożytnych, Instytut Historii UŁ, 15–16 kwietnia 2010 r., referat wygłoszony: John Caldwell Calhoun – dylematy politycznych wyborów
 • 2011 – Międzynarodowa konferencja naukowa Ku wolności. Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, Łódź, referat wygłoszony: Woodrow Wilson a nadzieje na odzyskanie niepodległości Polski
 • 2012 – Międzynarodowa konferencja naukowa Polska w Europie Środkowej, Instytut Historii UŁ, 17 września 2012 r., referat wygłoszony: Wielka Wojna w wybranych współczesnych podręcznikach historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • 2012 – Międzynarodowa konferencja naukowa Wybory prezydenckie, przeszłość i rzeczywistość, Kraków, 26 października 2012 r., referat wygłoszony: First presidential elections in the United States of America
 • 2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa W pancerzu przez wieki, Lublin, 9–10 maja 2013 r., referat wygłoszony: Umundurowanie i uzbrojenie armii rosyjskiej i niemieckiej w czasie Operacji Łódzkiej 1914 r.
 • 2013 – Ogólnopolska konferencja naukowa Mieczem szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Lublin, 9–11 maja 2013, referat wygłoszony: Samochody pancerne jako nowa broń Wielkiej Wojny. Front wschodni 19141918
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa Conventa et parlamenta, Piotrków Trybunalski, 8 maja 2014 r., referat wygłoszony: Amerykańska konstytucja federalna – wcielanie teorii w praktykę
 • 2014 – prowadzenie panelu Rekonstrukcja i historia podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, 17–20 września 2014 r.
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, Chełm Lubelski, 24–26 września 2014 r., referat wygłoszony: Załamanie koncepcji pokojowej Woodrow Wilsona
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa Od Operacji Łódzkiej do uzyskania niepodległości, Urząd Miasta w Łodzi, 13 listopada 2014 r., referat wygłoszony: Operacja Łódzka ocaliła Paryż, a Polsce otworzyła drzwi do niepodległości
 • 2014 – Międzynarodowa konferencja naukowa Wielka Wojna. W stulecie wybuchu, Instytut Historii UŁ, 20 listopada 2014 r., referat wygłoszony: Operacja Łódzka – punkt zwrotny działań wojennych frontu wschodniego w 1914 r.
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa Wokół wolnych elekcji państwie polsko-litewskim XVIXVIII w., Ustroń, 27–28 listopada 2014 r., referat wygłoszony: Elekcje trzech pierwszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Łączenie teorii z praktyką
 • 2015 – Ogólnopolska konferencja naukowa Pielęgnowanie regionalnych tradycji walk o niepodległość Polski w XX wieku przez społeczności szkolne w województwie łódzkim, Łódź, 14 stycznia 2015 r., referat wygłoszony: Współpraca Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży
 • 2015 – Ogólnopolska konferencja naukowa Czas wojny, czas pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, Białystok 22–23 maja 2015 r., referat wygłoszony: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki: wcielanie teorii w praktykę
 • 2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin, Radom i Warka, 6–7 października 2015 r., referat wygłoszony: Pułaski w amerykańskiej wojnie o niepodległość
 • 2016 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona dóbr kultury. Zabytki sakralne, Olsztyn, 10 marca 2016 r., referat wygłoszony: Dwie nekropolie: Stary cmentarz przy ulicy Ogrodowej i wojenny cmentarz z I wojny światowej na Gadce Starej. Pamięć i zapomnienie

ODCZYTY, WYKŁADY, PROMOCJE

 • 2005 – Stany Południa wobec Unii federalnej USA w latach 18161831, odczyt w Polskim Towarzystwie Historycznym – Oddział Łódź, 9 marca 2015 r.
 • 2009 – Wybrane symbole amerykańskiej demokracji, odczyt w Polskim Towarzystwie Historycznym – Oddział Łódź, 21 października 2009 r.
 • 2012 – prezentacja książki Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódź, 14 marca 2012 r.
 • 2012 – cykl wykładów dla szkól województwa łódzkiego (Dmosin, Konstantynów, Jeżów, Rogów, Brzeziny) pt. Znaczenie Operacji Łódzkiej, 5–8 listopada 2012 r.
 • 2012 – prelekcja Pamiętajmy o Zapomnianych oraz odsłonięcie przygotowanej przez PTH O/Ł i SRH „Żelazny Orzeł” tablicy pamiątkowej na cmentarzu wojennym w Gadce Starej, 28 października 2012 r.
 • 2013 – Operacja Łódzka 1914 r., Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 8 września 2013 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 18 lutego 2014 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka, prolog Operacji Przasnyskiej, Muzeum Regionalne w Przasnyszu, 16 lutego 2014 r.
 • 2014 – Amerykańska droga do niepodległości (wykład w ramach promocji UŁ), Skierniewice, 29 maja 2014 r.
 • 2014 – współorganizacja wystawy Przy zapalonych stojąc lontach, my swój o Polsce śnimy sen oraz prelekcja nt. Operacja Łódzka w stulecie I wojny światowej, Głowno, 3 czerwca 2014 r.
 • 2014 – 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, wykład okolicznościowy związany z nadaniem szkole podstawowej we Włyniu imienia 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Włyń, 3 września 2014 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka i jej znaczenie, wykład promujący książkę Bezbronne miasto, Biblioteka im. J. Piłsudskiego w Łodzi, 8 września 2014 r.
 • 2014 – prowadzenie panelu Rekonstrukcja i historia podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, 17–20 września 2014 r.
 • 2014 – odczyt Kilka słów o Operacji Łódzkiej podczas pikniku edukacyjnego w Bogdance, 19 października 2014 r.
 • 2014 – Dlaczego powinniśmy pamiętać o Operacji Łódzkiej?, sympozjum naukowe Łódź w czasie I wojny światowej, Archidiecezja Łódzka, 28 października 2014 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka – w rocznicę rozpoczęcia, z cyklu: Spotkania z Historią. Seminarium naukowe I wojna światowa – Operacja Łódzka, Kutno, 6 listopada 2014 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka, zapomniany fakt I wojny światowej, odczyt w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi (10 listopada)
 • 2014 – Operacja Łódzka – czym była dla historii?, Klub Papiernika w Łodzi, 17 listopada 2014 r.
 • 2014 – Operacja Łódzka. Punkt zwrotny działań wojennych frontu wschodniego w 1914 r., Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim, 10 grudnia 2014 r.
 • 2014 – odczyt Operacja Łódzka z okazji promocji książki Gienadija Matviejeva w ambasadzie rosyjskiej i współprowadzenie prezentacji, (Warszawa, 11 grudnia)
 • 2014 – promocja książek na temat Operacji Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódź, 12 grudnia 2014 r. [wraz z Gienadijem Matviejevem]
 • 2014 – odczyt Operacja Łódzka. Punkt zwrotny działań wojennych frontu wschodniego w 1914 r., Archiwum Państwowe w Tomaszowie Mazowieckim 19 grudnia 2014 r.
 • 2015 – Nowe wyzwania techniczne w początkach I wojny światowej, wykład w Muzeum Historii Katowic, 25 marca 2015 r.
 • 2015 – Rekonstrukcja historyczna. Szanse i zagrożenia, wykład w Instytucie Historii w Katowicach, 25 marca 2015 r.
 • 2015 – Operacja Łódzka i jej znaczenie, wykład w Muzeum w Boczkach, 3 maja 2015 r.
 • 2015 – Operacja Łódzka – czym była dla Łodzi?, wykład podczas I Pikniku Historycznego w Łodzi, 12 września 2015 r.
 • 2016 – Rekonstrukcja historyczna, odczyt w cyklu „Spotkania na sofie” w Bibliotece Pedagogicznej w Łodzi, 9 marca 2016 r.
 • 2016 – O rekonstrukcji historycznej głosów kilka, odczyt w Polskim Towarzystwie Historycznym – Oddział Łódź, 15 marca 2016 r. [wraz z dr. Janem Chańko]

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ

Prace habilitacyjne (recenzowane)

 • 2012 – dr Radosław Rybkowski, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, 17871890, Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Prace doktorskie (wypromowane)

 • 2014 – Karolina Clontz, Washington, DC. Symbol amerykańskiej demokracji, Łódź 2014

Prace doktorskie (recenzowane)

 • 2006 – Grażyna Czaplicka, Florence Nightingale a kwestia kobieca w wiktoriańskiej Anglii, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Izabella Rusinowa)
 • 2006 – Teresa Kaczorowska, Mieczysław Haiman (18881939) – działacz i historyk polonii amerykańskiej, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Izabella Rusinowa)
 • 2007 – Szymon Gołębiewski, Generałowie wojny secesyjnej w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych w końcu i na początku XX wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (recenzja negatywna)
 • 2007 – Izabella Dąbrowska, Arystokracja w gabinetach brytyjskich XIX wieku, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Izabella Rusinowa)
 • 2009 – Artur Bojarski, Polska opinia publiczna wobec powstania Greków w latach 18211829, Uniwersytet Warszawski (promotor: dr hab. Stefan Ciara)
 • 2013 – Anna Stocka, Stany Zjednoczone w świetle prasy warszawskiej z lat 18651877, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz)
 • 2014 – Anna Małgorzata Rosner, Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Izabella Rusinowa)
 • 2014 – Antsar A. Abed, The Irish Emigration from Ireland to the United States of America, 18001850, Uniwersytet Warszawski (promotor: dr hab. Michał Leśniewski)
 • 2016 – Adam Zdrodowski, Thomas Jefferson and Federal Imperialism in American Indian Policy, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Bożenna Chylińska)

Prace magisterskie (wypromowane)

Krzysztof Pałyga (2008), Anna Majczyk (2008), Agata Maskulak (2008), Tomasz Dąbrowski (2008), Aneta Adamczyk (2009), Aneta Stasikowska (2009), Malwina Kałużna (2009), Piotr Sadowski (2010), Marianna Pietrzak (2010), Norbert Szparaga (2010), Jarosław Grudziński (2010), Michał Staniszewski (2011), Agnieszka Tomkiewicz (2011), Gracjan Pietrzak (2011), Piotr Spólnicki (2011), Aleksandra Szcześniak (2011), Piotr Solecki (2011), Marta Barańska (2011), Małgorzata Seliwiak (2012), Anna Kowalczyk (2013), Mariusz Zastawny (2013), Michał Matuszewski (2014), Dariusz Zalewski (2014), Jakub Bujnowski (2015), Ewelina Błachowicz (2015), Mariusz Banaszczyk (w przygotowaniu)

Prace magisterskie (recenzowane)

Norbert Szparaga (2010), Michał Staniszewski (2011), Jakub Bulski (2011), Mateusz Kowalczyk (2011)

Prace licencjackie (wypromowane)

Agnieszka Patek (2010), Jakub Sadowski (2010), Justyna Witosławska (2010), Łukasz Bojarski (2010), Marta Wasilewska (2011), Anna Kowalczyk (2011), Kinga Grzegorzewska (2011), Joanna Moszczyńska (2011), Agata Klimczak (2012), Damian Bębnowski (2012), Michał Matuszewski (2012), Dariusz Zalewski (2012), Przemysław Gliwa (2012), Zbigniew Olobry (2012), Ewelina Karolak (2013), Robert Florczak (2013), Jakub Bujnowski (2013), Marta Papis (2014), Dawid Bujnowski (2014), Marta Pawlak (2015), Michalina Życzyńska (2015), Adam Grzegorczyk (2015), Dominik Miłek (w przygotowaniu)

Prace licencjackie (recenzowane)

Arkadiusz Cieślak (2010), Dariusz Kopytko (2010), Joanna Moszczyńska (2011), Paweł Konopacki (2012), Adam Janiec (2012), Krzysztof Marciniak (2013), Wojciech Sobolak (2013), Maciej Dębski (2014), Mariusz Banaszczyk (2014), Aleksandra Medel (2015), Mariusz Gortat (2015), Marta Dobrowolska (2015), Adrianna Czekalska (2015), Elżbieta Świadek (2015)