90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

m

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii
Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 86
e-mail: malkarkocha@o2.pl
Konsultacje: czwartek, godz. 10.30–12.00, pokój 11


WYKSZTAŁCENIE

 • 24 III 2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794 (promotor: prof. zw. dra hab. Zbigniew Anusik, recenzenci: prof. UJ, dr hab. Mariusz Markiewicz, prof. AJD, dr hab. Andrzej Stroynowski)
 • 2005–2010 – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych UŁ
 • 21 VI 2005 – magister historii na podstawie pracy pt. „Sztuka potrydencka” na Śląsku. Założenia i konkret (na podstawie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy), napisanej w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Instytutu Historii pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Grobisa
 • 2001–2005 – studia stacjonarne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ na kierunku historia
 • 9 I 2003 – magister historii sztuki na podstawie pracy pt. Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka w opactwie cysterskim w Jędrzejowie, napisanej w Zakładzie Historii Sztuki pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Bani
 • 1997–2002 – studia stacjonarne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ na kierunku historia sztuki
 • 1994–1997 – Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • 2005–2011 – asystent-doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • od 1 IV 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • od 2009 – Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

UDZIAŁ W GREMIACH REDAKCYJNYCH

 • od 1 I 2009 – sekretarz Redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych”
 • od 1 I 2009 – sekretarz  Redakcyji „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • 2011, 2013 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za najlepszą książkę
 • 2011 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2009/2010 – Stypendium dla najlepszego studenta-doktoranta UŁ
 • 2005 – Medal za Chlubne Studia UŁ
 • 2000, 2001, 2004 i 2005 – List gratulacyjny J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia w nauce

KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA I PANELE (WSPÓŁORGANIZACJA)

 • 2005 – ogólnopolska konferencja naukowa Spory o państwo w dobie nowożytnej. Miedzy racją stanu a partykularyzmem, Łódź, 1719 listopada 2005 r.
 • 2010 – ogólnopolska konferencja naukowa Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź, 15–16 kwietnia 2010 r.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Historia powszechna XVI–XVIII wieku
 • Francja w dobie Wielkie Rewolucji (1789–1799)
 • Dzieje kultury i sztuki XVI–XVIII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki baroku)
 • Historia prasy polskiej doby stanisławowskiej
 • Dzieje reformacji w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem doktryn religijnych niemieckich reformatorów)
 • Epigrafika XVI–XVIII wieku
 • Historia regionalna
 • Zabytkowe dzwony sakralne na terenie diecezji kieleckiej