90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

o
ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii
Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 96
e-mail: joanna.orzel@interia.eu
Konsultacje: środa, godz. 10.0012.00, pokój 38


WYKSZTAŁCENIE

 • 21 IV 2015 doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Mit i mitologia w kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (promotor: prof. dr hab. Stanisław Roszak, recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, dr hab. prof. UG Kazimierz Puchowski)
 • 2009–2015 Studium Doktoranckie z zakresu historii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2013–2014 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
 • 2011–2012 Université Michel de Montaigne w Bordeaux w ramach programu Erasmus
 • 2004–2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny; magister filologii polskiej (specjalności: tekstologiczno-edytorska, filmoznawcza)
 • 2003–2008 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki; magister historii (specjalności: historia kultury, historia społeczno-gospodarcza)
 • 1999–2003 V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

STANOWISKA ZAWODOWE

 • od 1 X 2015 adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE

 • od 2012 – Kierownik Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 • od 2014 – Sekretarz Kolegium Redakcyjnego (główny redaktor językowy) „Zapisek Historycznych”
 • od 2014 – Sekretarz Redakcji „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”
 • 2011–2014 – Sekretarz Redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Historycznego”

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • od 2004 – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • od 2016 – Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • 2015 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK
 • 2017 – nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku

KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA I PANELE (WSPÓŁORGANIZACJA)

 • 2010–2014 – VII–X konferencja z cyklu Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń
 • 2011 – konferencja naukowa Polska–Francja. Od Walezego do Sarkozy’ego, Toruń, 10–11 czerwca 2011

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Historia kultury szlacheckiej XVII–XVIII wieku
 • Historia edukacji szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku
 • Historia historiografii XVI–XVIII wieku
 • Historia podróżnictwa i turystyki, zwłaszcza XVI–XVIII wieku
 • Edytorstwo źródeł historycznych
 • Dydaktyka historii i WOS

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA

 • 2012–2013 – projekt badawczy „Lithuanian Egodocumental Heritage (LEGODOK)”, prowadzony przez Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, finansowany przez Litewską Radę Naukową nr 160000-S-139 (członek zespołu badawczego)
 • 2013 – projekt „Spór o mitologię sarmacką na tle europejskiej debaty o pochodzeniu narodów w XVI–XVIII wieku”, stypendium ufundowane przez Fundację Lanckorońskich na miesięczny pobyt w Rzymie
 • 2012–2014 – stypendium ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki w ramach projektu badawczego „Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15. –18. Jahrhundert) / Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek)”, realizowanego dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej przez Polską Misję Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
 • XI 2014 – III 2015 – przygotowanie tekstów popularnonaukowych publikowanych na stronie internetowej http://www.wilanow-palac.pl/pasaz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, współpraca w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”
 • 2016 – projekt „Fantastyczni i realni przodkowie. Źródła pamięci kulturowej wybranych państw i narodów europejskich doby nowożytnej”, stypendium ufundowane przez Fundację z Brzezia Lanckorońskich na miesięczny pobyt w Londynie
 • 2016–2019 – projekt badawczy „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, prowadzony przez Polskie Towarzystwa Historyczne, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 2bH 15 0122 83 (członek zespołu badawczego)