90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

ADRES SŁUŻBOWY
Instytut Historii
Katedra Historii Nowożytnej
ul. A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel. +48 42 635 61 96
e-mail: dwf@widzew.net
Konsultacje: wtorek, godz. 12.0013.30, pokój 38


WYKSZTAŁCENIE

 • 24 października 2013 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii – historii Polski XVI–XVIII w. (rozprawa habilitacyjna: Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 17801786, Łódź 2012)
 • 3 lipca 1997 – doktor nauk humanistycznych, temat pracy: Sejm z 1778 roku (promotor: prof. dr hab. Wojciech Szczygielski)
 • 1 października 1991 – 15 lutego 1992 – staż naukowy w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun: prof. dr hab. Hubert Izdebski)
 • 1987 – magister historii, temat pracy: Opozycja antykrólewska na sejmie 1786 roku (promotor: prof. dr hab. Wojciech Szczygielski)
 • 1982–1987 – studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek: historia, medal „Za chlubne studia”
 • 1978–1982 – XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Łodzi

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • od 1 X 2016 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Nowożytnej
 • 1 XII 2013 – 30 IX 2016 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej
 • 1 X 2009 – 30 XI 2013 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich , zaś od 1 października 2011 r. w Katedrze Historii Nowożytnej
 • 1 X 1997 – 30 IX 2009 – adiunkt w Katedrze Historii Polski XVIXVIII w. , a następnie w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich
 • 1 IV 1990 – 30 IX 1997 – asystent w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej , Zakładzie Historii Społeczno-Politycznej Polski Nowożytnej oraz (od 1992 r.) w Katedrze Historii Polski XVI–XVIII w.
 • 1 IV 1989 – 31 III 1990 – asystent stażysta w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej
 • 1 IX 1987 – 31 VIII 1988 – XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi – nauczyciel historii

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Łodzi)
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 • 2004–2008 – Kapituła Fundacji Aurea Demokratia (stworzona przez prof. dra med. Marka L. Kowalskiego), która przyznawała nagrody w konkursach na najlepszą pracę doktorską i magisterską dotyczącą dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej (p.o. sekretarza Kapituły Fundacji)

NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA

 • 2014 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna drugiego stopnia) za książkę Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 17801786 (Łódź 2012)
 • 2001 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna drugiego stopnia) za książkę Sejm 1778 roku (Warszawa 2000)

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY

 • od 1991 (do końca lat dziewięćdziesiątych) – udział w pracach zespołów zajmujących się historią parlamentaryzmu polskiego (tematy dotyczące dziejów sejmów i sejmików w czasach Rady Nieustającej), kierownik: prof. dr Juliusz Bardach.
 • od 2015 – wykonawca grantu NPRH (1aH 15 0046 83) na temat: „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764–1793” oraz druku tomu Akta sejmikowe województw poznańskiego i kalskiego z lat 16681695 kierowanego przez prof. UAM dra hab. Michała Zwierzykowskiego (grant jest realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Parlamentaryzm Polski XVI–XVIII w., zwłaszcza czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Dzieje polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu Rady Nieustającej
 • Źródła do dziejów sejmików w XVIII w.

KONFERENCJE NAUKOWE (UCZESTNICTWO) (od 2014 r.)

 • 2014 – XI ogólnopolska konferencja naukowa Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olszynie, Olsztyn, 12–13 czerwca 2014 r., referat: Szlachta koronna wobec reformy sejmu w świetle instrukcji poselskich z lat 17781786
 • 2014 – konferencja naukowa Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, Instytut historii UŁ, 14–15 listopada 2014 r., referat: Stanisława Kościałkowskiego badania nad życiem politycznym Litwy w czasach Antoniego Tyzenhauza
 • 2014 – konferencja naukowa Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII w. O znaczeniu idei wyboru – między teoria a praktyką (organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Ustroń, 27–28 listopada 2014 r., referat: Elekcyjność ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej
 • 2015 – ogólnopolskie Sympozjum Badaczy Osiemnastego Wieku Wokół spraw wewnętrznych i międzynarodowych osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej (organizator: Polska Akademia Nauk i Biblioteka Kórnicka), Poznań, 29 stycznia 2015 r., referat: Sejmiki koronne z lat 17781786 wobec polityki Królestwa Pruskiego w stosunku do Polski
 • 2015 – międzynarodowa konferencja naukowa W kręgu lokalnych spraw i problemów. Życie polityczne prowincji szlacheckiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVIXVIII wieku (organizator: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Historii Litwy oraz Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi), Warszawa, 9–10 czerwca 2015 r., referat: Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 17771783
 • 2015 – konferencja naukowa Sapiehowie w dziejach Rzeczypospolitej (organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Archiwum Państwowe w Opolu i Towarzystwo Miłośników Starożytności), Opole, 25–26 września 2015 r., referat: Polityczna rola Elżbiety z Branickich Sapieżyny w latach 17831784
 • 2016 – XII ogólnopolska konferencja naukowa Między Barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie (organizatorzy: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olszynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Iława, 9–10 czerwca 2016 r., referat: Organizacja sądownictwa w świetle uchwał sejmików koronnych z lat 17781786
 • 2016 – konferencja naukowa Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego (organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Ustroń, 27–28 października 2016, referat: Wojsko i obronność Rzeczypospolitej na sejmie 1780 roku
 • 2017 – międzynarodowa konferencja naukowa W kręgu lokalnych spraw i problemów: życie religijne w Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie w XVI–XVIII wiekach (organizatorzy: Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Litwy, Instytut Polski w Mińsku), Mińsk, 89 czerwca 2017, referat: Kwestie wyznaniowe w koronnych instrukcjach poselskich z lat 1778–1786
 • 2017 konferencja naukowa Colloquium Charitativum. Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI–XIX wieku (organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu), Opole, 1920 października, referat: Protestanci w Rzeczypospolitej 1777–1786 – między unią a konfliktami (zarys problematyki)

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ

Prace doktorskie (recenzowane)

 • 2014 – J. Pietrzak, Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (16341694) – życie i działalność, Uniwersytet Łódzki (promotor: prof. dr hab. Z. Anusik)
 • od 2015 – opiekun naukowy doktorantki, mgr Agnieszki Mrozińskiej. Temat pracy: Rola Piotrkowa w życiu sądowym i parlamentarnym Rzeczypospolitej szlacheckiej (od 1578 roku)

Prace magisterskie (recenzowane)

Recenzent 51 prac magisterskich (od 1999).

Prace licencjackie (wypromowane)

 • 2010 – Krzysztofa Jarczyński, Stosunek szlachty województwa mazowieckiego do „Zbioru praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego (w świetle uchwał sejmikowych).
 • 2010 – Roman Czubiński, Władysław IV Waza a protestanci (16381648) w świetle „Pamiętnika o dziejach w Polsce” Albrychta Stanisława Radziwiłła.
 • 2010 – Maciej Maria Pietruszka, Nobilitacje za zasługi w służbie wojskowej w czasach panowania Jana Kazimierza Wazy.
 • 2010 – Mariusz Zastawny, Działalność publiczna Jana Zamoyskiego w latach 15721576.
 • 2011 – Joanna Moszczyńska, Opis ustroju Republiki Weneckiej w „O skutecznym rad sposobie” Stanisława Konarskiego.
 • 2011/2012 – Piotr Kowalski, Rola Anny Jagiellonki w życiu politycznym Rzeczypospolitej w latach 15721576.
 • 2012 – Monika Kaczuba, Udział Bogusława Radziwiłła w życiu politycznym Rzeczypospolitej od 1655 r.
 • 2012 – Szymon Wachoń, Stosunki Rzeczypospolitej z Chanatem Krymskim w latach 16481654.
 • 2012 – Paulina Kasztelan, Kozaczyzna zaporoska XVI wieku w świetle diariusza Eryka Lassoty von Steblau.
 • 2014 – Maciej Dębski, Królowa Bona a Zygmunt August (od 1548 r.).
 • 2015 – Marta Dobrowolska, Kapitulacja Kozaków pod Borowicą w 1637 roku. Geneza-postanowienia-konsekwencje.
 • 2015 – Adrianna Czekalska, Ugoda w Janowcu z października 1606 r. w świetle pism politycznych z czasów rokoszu sandomierskiego.
 • 2015 – Mariusz Gortat, Wyprawa Stefana Batorego przeciwko Państwu Moskiewskiemu w 1580 roku.
 • 2015 – Adam Gebler, Rola Stefana Chmieleckiego w walce z najazdami tatarskimi w latach 16241629.
 • 2016 – Daniel Kasprowicz, Polsko-szwedzkie walki na terenie Prus w 1628 roku.
 • 2016 – Magdalena Makówka, Zygmunt August a Habsburgowie w świetle listów króla do Radziwiłłów.

Prace licencjackie (recenzowane)